Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 
 1. Napisz statut – nie jest to zadanie bardzo trudne. Jako wzór może posłużyć nasz statut: został przyjęty przez Sąd Rejestrowy, jest dość uniwersalny (poza celami i sposobem ich realizacji)
 2. Udaj się do notariusza, aby aktem fundacyjnym powołać fundację do życia (warto mieć ze sobą przykładowy tekst aktu fundacyjnego – to znacznie przyspieszy pracę notariusza) – koszt sporządzenia aktu = 122 zł, koszt wydania odpisu oraz wypisów aktu = 24zł za sztukę . Weź dodatkowy odpis, który będziesz mógł złożyć w sądzie rejestrowym (wzór)

U notariusza także należy sporządzić karty wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fundacji – bezwzględnie wymagane przy rejestrowaniu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą (!)

 1. Zwołaj posiedzenie Fundatorów (czyli założycieli fundacji), aby wybrać Zarząd Fundacji, przyjąć statut i ewentualnie wybrać osobę odpowiedzialną za zarejestrowanie fundacji w sądzie rejestrowym.
 2. Sporządź protokół z tego posiedzenia oraz ustawy: o wyborze Zarządu, o przyjęciu statutu, o wyborze osoby odpowiedzialnej za zarejestrowanie fundacji w sądzie rejestrowym. (wzory)
 3. Ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.ms.gov.pl/krs/krs_formularze.php)    ściągnij i wydrukuj następujące formularze:

KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa

KRS WF Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Jeśli Twoja fundacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą, wydrukuj także formularz:

KRS WM Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

 1. Wypełnij wszystkie formularze (wzór)
 2. Skompletuj dokumenty niezbędne do rejestracji fundacji:

Akt Fundacyjny (1 szt.)

Statut Fundacji (3 szt.)

Protokół z posiedzenia Fundatorów wraz z Uchwałami (1 szt.)

Karty wzoru podpisów osób uprawnionych do reprezentowania fundacji

Wszystkie 3 lub 4 formularze (po 1 szt.)

 1. Zapakuj wszystkie dokumenty w teczkę.
 2. Ustal adres sądu rejestrowego właściwego dla Twojej okolicy (http://www.ms.gov.pl/krs/krs_oplaty.php#adresy_krs)
 3. Udaj się pod odnaleziony adres.
 4. W kasie uiść opłatę: 250zł dla fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej,  1000zł dla fundacji prowadzącej działalność gospodarczą – można jeszcze sprawdzić, czy nie zmieniły się stawki (http://www.ms.gov.pl/krs/krs_oplaty.php)
 5. Złóż w Biurze Podawczym wszystkie zgromadzone dokumenty – weź pokwitowanie odbioru, najlepiej na kopii głównego wniosku (KRS W20)
 6. Czekaj (ok.2 tygodnie) na listowną wiadomość z sądu rejestrowego
 7. Otwórz konto bankowe swojej fundacji. Do tego celu przygotuj: akt fundacyjny, zaświadczenie o wpisie do KRS, statut fundacji oraz wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania fundacji wraz z dokumentami tożsamości.
 8. Udaj się do właściwego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/bip/389_1094_PLK_HTML.htm , by złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Nawet jeśli Twoja fundacja nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, o Regon należy wnioskować. Formularz RG - 1 : http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_RG-1.pdf. Wymagany załącznik: kopia odpisu z KRS.
 9. Udaj się do Urzędu Skarbowego właściwego dla Twojej okolicy adres US w celu wystąpienia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Przygotuj kopie: zaświadczenie o nadaniu nr REGON, zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego, akt fundacyjny, akt prawa własności do nieruchomości stanowiącej siedzibę fundacji, umowę użyczenia lokalu (przez właściciela) dla fundacji, zaświadczenie z KRS o wpisie do ewidencji. Wypełnij formularz NIP-2 i wszystko razem złóż w urzędzie.

KONIEC

Rozpoczęte w październiku 2008,  zakończone 15 styczniaPolecam także portal organizacji pozarządowych
 
 
   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl