Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 
 
 

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE CZTERECH ŁAP

 

Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja pod nazwą „Przyjaciele Czterech Łap”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Brigitte Eschenbrücher,
 • Justynę Klimek,
 • Tomasza Witkowskiego,

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Karolinę Annę Wolską w kancelarii notarialnej w Myśliborzu przy ulicy Niedziałkowskiego nr 1, w dniu 23.10.2008,  działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagającą rozwiązać szeroko pojęty problem bezdomności zwierząt.

4. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną .

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rokitno, gmina Nowogródek Pomorski, województwo zachodniopomorskie.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

§6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§7.

Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.

§8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§9.

Celami Fundacji są:

1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

5. Integracja społeczności lokalnej Rokitna i najbliższych okolic wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

§10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności

a. Prowadzenie działalności adopcyjnej.

b. Leczenie – w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.

c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.

d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.

e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym.

f. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.

g. Budowa i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

h. Stworzenie i pomoc w prowadzeniu Gospodarstwa Spokojnej Starości dla zwierząt seniorów.

2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

§11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski  w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji.

§14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§17.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.

§18.

Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§19.

Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§20.

Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§21.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz dwóch do czterech członków zarządu. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§22.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§23.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

    a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

    b. uchwalanie regulaminów,

    c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

    d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

        Fundacji,

    e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym

        w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji,

    f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

    g. zmiana statutu Fundacji,

    h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,              

    i. nadzór nad działalnością Fundacji.

§24.

1. Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji powoływana przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

2. Członkami Rady mogą być Fundatorzy.

3. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

4. Rada Fundacji składająca się z 3 do 5 osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.

5. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na pół roku.

7. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.

8. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

9. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.

10. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

11. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

12. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

13. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:

 1. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
 2. ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
 3. realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.

14. Rada Fundacji może:

 1. podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.
 2. wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,
 3. opiniować programy działań,
 4. proponować zmiany w statucie Fundacji.

Sposób reprezentacji

§25.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.

Zmiana statutu

§26.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek  któregoś z jego członków, na wniosek Rady Fundacji lub wniosek Fundatora.

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.

Połączenie z inną fundacją

§27.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§28.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§29.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§30.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§31.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§32.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

§33.

Zmiany w statucie  wynikające z powołania organu nadzorującego Zarząd Fundacji oraz z dostosowania jego zapisów do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wejdą w życie w dniu wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rokitno, 21.03.2011 r.

   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl