Fundacja "Przyjaciele Czterech Łap"
Bierzemy odpowiedzialność za tych, których oswoiliśmy
Przyjaciele Czterech Łap
KRS: 0000319906
REGON: 320608231
NIP 597-169-91-69

 
NOWY NR KONTA

40 1440 1286
0000 0000 1637 3273
(PKO BP)
 
PayPal:
fundacja@
przyjacieleczterechlap.pl

 
 
 
 

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
 

1. Nazwa Fundacji:

Przyjaciele Czterech Łap

2. Adres siedziby:

74-304 Nowogródek Pomorski, Rokitno 2

3. Kontakt tel.:

604 449 030

4. Nr Regon:

320608231

5. Nr NIP:

597-169-91-69

6. Data wpisu do KRS i nr KRS-u:

18.12.2008

0000319906

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:

Prezes:                        Justyna Klimek

Wiceprezes:                Brigitte Eschenbrücher

Członek Zarządu:       Tomasz Witkowski

8. Podstawa prawna działania Fundacji:

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Nie prowadzi działalności gospodarczej.

9. Określenie celów statutowych Fundacji:

1/  Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.

2/  Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.

3/  Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.

4/  Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

5/  Integracja społeczności lokalnej  wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt.

10. Zasady, formy i zakres działalności z podaniem formy realizacji celów statutowych

w 2010 roku.

1/  Propagowanie kastracji/sterylizacji psów i kotów poprzez publikowanie artykułów w prasie lokalnej, na stronie internetowej Fundacji oraz przystąpienie do programu kontroli populacji kotów bezdomnych i wolno żyjących na terenie gminy Barlinek.

2/  Kontynuowanie współpracy z przedstawicielami władz gminy Barlinek w zakresie kontroli populacji kotów bezdomnych i wolno żyjących – kastracja, leczenie, działalność adopcyjna.

3/  Leczenie, kastracja, działalność adopcyjna wobec bezdomnych psów z obszaru powiatu myśliborskiego.

4/  Dopłaty do leczenia i/lub kastracji zwierząt mieszkańców gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski.

5/  Udzielanie pomocy osobom planującym założyć organizację mającym nieść pomoc zwierzętom bezdomnym – artykuł na stronie internetowej, korespondencja, kontakt telefoniczny.

6/  Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom – działalność adopcyjna, leczenie, kastracja.

11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:

            1/ Przychody z działalności statutowej:  1.437,62zł

            W tym wg źródeł pochodzenia:

            a) darowizny: 1.437,62zł

            2/ Przychody finansowe:  0,01zł

            b) kapitalizacja odsetek:  0,01zł

12. Informacja o poniesionych kosztach:

            1/ Koszty realizacji zadań statutowych:  0,00zł

            2/ Koszty administracyjne: 307,10zł

            W tym:

            a) opłaty bankowe:  240,00zł

            b) pozostałe koszty: 67,10zł  (to jest opłaty KRS)

13. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

Fundacja nasza nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiadamy – lokat bankowych, obligacji, nieruchomości, zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

14. Kwoty środków na rachunku bankowym ze wskazaniem nazwy banku na dzień 31.12.2010r.:

            - Bank PKO SA  1.527,42zł

            - Środki w kasie na dzień 31.12.2010 : 10,34zł

15. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:

            Nie dotyczy


   
 
 
 
 
 
 


 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl